ഭാരവാഹികള്‍
ബ്രഹ്മശ്രീ നടുവത്ത് പുടയൂര്‍
വാസുദേവന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
(തന്ത്രി)

പാറന്തട്ട രാധാകൃഷ്ണന്‍
ക്ഷേത്രം കോയ്മ

സമുദായി മല്ലിയോട്ട് ഊര്
സുനിൽ കെ പി

സമുദായി വടക്കുമ്പാട് ഊര്
കലശക്കാരൻ കരുണാകരൻ

സമുദായി കുതിരുമ്മൽ ഊര്
കെ കൃഷ്‌ണൻ

സമുദായി തലായി ഊര്
കരുണാകരൻ കെ


ഭണ്ഡാ‌‍‌രാപ്പുരയില്‍ ഷിജു മല്ലിയോടന്‍
മുഖ്യകര്‍മ്മി

പുതിയപുരയില് ‍ മുരളി‍
അന്തിത്തിരിയന്‍

‍ കൃഷ്ണന്‍
അന്തിത്തിരിയന്‍

പാണച്ചിറമ്മല്‍
നാരായണന്‍ ഗുരുക്കള്‍പി. നാരായണന്‍
ആയത്താര്‍

രാഘവന്‍
പരികര്‍മ്മി

മുള്ളിക്കോടന് അജേഷ്‌കുമാർ ‍ മണിയാണി